သူနာပြုတက္ကသိုလ် - မန္တလေး
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း