ဒုတိယနှစ်သူနာပြုမဟာသိပ္ပံဘွဲ့(၁/၂၀၁၉)
အုပ်ချုပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ၊ အထူးကြပ်မတ်ကုသမှုသူနာပြုစုမှုပညာဘာသာရပ်အသီးသီး၏ စာမေးပွဲအောင်စာရင်း