၂၀၂၀-ပညာသင်နှစ်တွင် ပထမနှစ်သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့(ပုံမှန်)(၁၂/၂၀၁၉)သင်တန်းမှ အဆောင်နေထိုင်ခွင့်
ရသူ စာရင်း