သူနာျပဳတကၠသိုလ္-မႏၱေလး (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားကို (၉.၂.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ခန္းမတြင္ ကၽင္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။