ဒုတိယႏွစ္သူနာျပဳသိပံၸဘဲြ႔ (ပံုမွန္) (၁/၂၀၁၉) Semester 1 End Exam ေနာက္ဆက္တဲြ စာေမးပဲြ အခ်ိန္စာရင္း