ပထမႏွစ္ သူနာျပဳသိပၸံဘြဲ႔(ပံုမွန္)(၁၂/၂၀၁၈) Semester 1 End Exam (ေနာက္ဆက္တြဲစာေမးပြဲ) Results