ဒုတိယႏွစ္သူနာျပဳသိပံၸဘဲြ႔ (ပံုမွန္) (၁/၂၀၁၉) Semester 1 End Exam ေနာက္ဆက္တဲြ စာေမးပဲြ အခ်ိန္စာရင္း

ပထမႏွစ္ သူနာျပဳသိပၸံဘြဲ႔(ပံုမွန္)(၁၂/၂၀၁၈) Semester 1 End Exam (ေနာက္ဆက္တြဲစာေမးပြဲ) Results

 

Page 1 of 3